ข้าว 101

Yindee Web Packaging Branding Rice101 01
Yindee Packaging Branding Rice101 02

ข้าวที่เกินจากการปลูกไว้กินเอง

จากความตั้งใจของ ลุงช่วย สาสุข เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2556 วิถีพอเพียงของเขาคือ ‘ปลูกข้าวเก็บไว้กินเอง มีเหลือแล้วถึงเอาไปขาย’ บรรจุภัณฑ์จึงไม่ได้เน้นไปที่คุณสมบัติของข้าว แต่เป็นเจตนารมณ์ของผู้ปลูกข้าว ภาชนะใส่ข้าว ๑๐๑ ของลุงช่วย จึงดูเหมือนหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราว จากผู้ดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่คนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน และซื้อข้าวสารที่อุดมไปด้วยคุณค่าหลากหลายประการเช่นเดียวกับที่เขากินเอง

Yindee Packaging Branding Rice101 03
Yindee Packaging Branding Rice101 04
Yindee Packaging Branding Rice101 05
Yindee Packaging Branding Rice101 06
«