Banana Society

Banana Society

ยกระดับโอทอป สู่มาตรฐานโลก

จากกล้วยตาก OTOP ที่ไม่ได้มาตรฐาน มาสู่การตากในโดมพาราโบลา ได้กล้วยตากที่สวย สะอาด อร่อย จริงๆ แล้วน่าจะขายดีขึ้น แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

เพราะบรรจุภัณฑ์เดิมยังไม่สามารถแสดงออกได้ถึงคุณภาพสินค้าที่อยู่ข้างใน

เราจึงออกแบบแบรนด์ Banana Society ใหม่ทั้งหมด จนออกมาเป็นแบรนด์ที่คนไทยรัก  อีกทั้งยังสามารถขายในราคาที่สมกับคุณภาพสินค้าได้ (จากสามกล่องร้อย เป็นกล่องละ 120) จนธุรกิจเติบโตไปหลายประเทศ

Banana Syrup
น้ำเชื่อมกล้วยตากจากกล้วยตากธรรมชาติ

Banana Syrup 1 ช้อนชา = คุณค่าเท่า กล้วยน้ำว้า 3 ลูก

อุดมด้วย วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโนต่างๆ
เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้น้ำผึ้ง

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!